นโยบายการรับประกันสินค้า

  • ปัญหาเกิดจากการพิมพ์สี สีเลอะ เป็นรอยด่างหรือเป็นจุด พิมพ์เคลื่อน
  • ปัญหาเกิดจากการพิมพ์ ทำให้สีซ้าย-ขวา สีสองข้างไม่เท่ากัน
  • ปัญหาเกิดจากสินค้ามีรอยย่น ยับ ริมเยิน อันเกิดจากการ ตัดลายผิด จากการผลิต
  • ปัญหาเกิดจากสินค้าติดดตั้งแล้ว ลูกค้าคำนวณจากการวัดความยาวไม่ครบแมตรตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้า

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด **